สเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่

Last modified: February 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่
Organic Cleaning Spray Yoga Mat
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ศิริลักษณ์ กนกนาคศรีสกุล
Ms. Siriluck  Kanoknaksrisakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Ms. Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ศิริลักษณ์ กนกนาคศรีสกุล. (2563). สเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง สเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่ จัดทำขึ้นเพื่อลดต้นทุน น้ำยาทำความสะอาดเสื่อโยคะให้แก่แผนกฟิตเนส เนื่องจากทุกสัปดาห์จะมีคลาสการออกกำลังกายต่างๆ ที่ต้องใช้เสื่อโยคะอยู่เป็นประจำ หลังจากการใช้งานเสื่อโยคะจะต้องทำความสะอาดทุกครั้ง ซึ่งปัญหาที่พบคือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเสื่อโยคะมีต้นทุนที่สูง  ผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาและจัดทำผลิตภัณฑ์สเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่ โดยนำใบโรสแมรี่มาสกัดทำเป็นผลิตภัณฑ์

จากการทดลองทำผลิตภัณฑ์ สเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่ ผู้จัดทำได้สำรวจความคิดเห็น โดยการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าและพนักงานในแผนกฟิตเนส เป็นจำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.5 และค่าเบี่ยงเบนมารตราฐานเท่ากับ 0.57 ได้แก่เรื่อง ด้านของวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ เรื่องวัตถุดิบมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและด้านของวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ เรื่องความไม่ระคายเคือง ความพึงพอใจด้านกลิ่น เรื่องของกลิ่นหอมจากธรรมชาติและความพึงพอใจด้านบรรจุภัณฑ์ เรื่องของขนาดบรรจุภัณฑ์ ตามลำดับ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า โครงงานสเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: โรสแมรี่, ออร์แกนิค, ความสะอาด


Abstract

Organic Cleaning Spray Yoga Mat Project was established for decreasing yoga mat cleaning cost, especially for Fitness Business. Their various exercise classes normally require a yoga mat and. after the class, the yoga mat should be cleaned for cleanliness and good hygiene.

Therefore, the problem was the cleaning solution was costly. The author has studied and produced the new product by extracting from rosemary leaves. From the product experiment survey of 30 samples of customers and employees in the fitness department. They were the most satisfied with a total mean equal to 4.5, the mean deviation equal to 0.57 which are the raw material that was used with the product was very suitable, satisfaction in cleaning efficiency, non-irritation matters, smells were very natural and fragrant, the packaging was suitable and fits respectively. Therefore, the above information has shown that Organic Cleaning Spray Yoga Mat project has a high level of satisfaction.

Keywords:  Rosemary, Organic, Cleanliness.


สเปรย์ออร์แกนิคทำความสะอาดเสื่อโยคะ กลิ่นโรสแมรี่ | Organic Cleaning Spray Yoga Mat

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 399
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print