รูปแบบพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รูปแบบพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย รูปแบบพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Thai Gen Y People’ Travelling Behavior and Motivation Patterns

ชื่อผู้วิจัย

วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์

สาขา สังคมวิทยา
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 113