ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ บริษัท สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จำกัด ของนักท่องเที่ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร

Last modified: January 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ บริษัท สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จำกัด ของนักท่องเที่ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร
Factors affecting the decision to purchase tour package of Thai tourist of a Siam Orchard Group Co., Ltd in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว วรศร แพงพงษ์
Ms. Worasorn Pangpong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การตลาดดิจิตอล
Digital Markarting
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

วรศร แพงพงษ์. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ บริษัท สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จำกัด ของนักท่องเที่ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวคนไทยที่ตัดสินใจซื้อแพคเกจทัวร์บริษัท สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนไทยที่ตัดสินใจซื้อแพคเกจทัวร์บริษัท สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป และ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแพคเกจทัวร์บริษัท สยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกต์จากแนวคิดด้าน ประชากรศาสตร์ แนวคิดด้านพฤติกรรมการใช้บริการ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ

วิธีการสํารวจเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จํานวน 400 คนจากผู้ที่เคยซื้อแพคเกจทัวร์แบบเหมาจ่ายต่างประเทศจากบริษัทสยาม ออร์เชิร์ด กรุ๊ป ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สถานภาพ โสด ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป 2) พฤติกรรมการใช้บริการส่วนใหญ่เดินทางกับครอบครัว จำนวนปีละ 2-4 ครั้งและ 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้านอยู่ในระดับมากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายรองลงมาเป็น ด้านราคาและ 4) ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ บริษัท สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จำกัด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่มีผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ผลดังกล่าวสามารถตีความได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวควรพัฒนา ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยควรเน้นปัจจัยด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ เพื่อให้เกิดความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในยุคปัจจุบัน

 

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการใช้บริการ, แพคเกจทัวร์แบบเหมาจ่ายต่างประเทศ


Abstract

The objectives of this research were: (1) to survey personal factors  that affect the decision to purchase a Siam Orchard Group Co., Ltd tour package of Thai tourists in ,Bangkok. (2) to study behavior that affect the decision to purchase a Siam Orchard Group Co., Ltd tour package of Thai tourists in ,Bangkok. (3) to study factors that affect the decision to purchase a Siam Orchard Group Co., Ltd tour package of Thai tourists in ,Bangkok. This study used applied research from the concept of demography, concept of service behavior, and service marketing mix concepts.

Simple random sampling technique was applied to select 400 customers who had purchased outbound package tours from Siam Orchard Group Co., Ltd in the Bangkok area to answer self-reported questionnaire. Data was analyzed statistically by using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test.

Research findings revealed that: 1) the majority of respondents were female, aged 50 years or more with single status. They graduated with a Bachelor’s degree and earned average incomes of 30,000 Baht or more per month, 2) Most of the behavior using the service were traveling with family 2-4 times a year per year. 3) Service marketing mix factors in all aspects are at a high level and the most average aspect is place followed by price and 4) personal factors, behavior that affects the decision to purchase a Siam Orchard Group Co., Ltd tour package of Thai tourists in ,Bangkok and marketing mix factors don’t have an affect in a statistically significant level.

These results implied that travel agencies should improve marketing strategies continuously, and should currently emphasize people or employee, physical evidence and presentation and process factors to differentiate and meet the needs of tourists.

 

Keywords: Service marketing mix, Service behavior, Outbound Package Tour.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ บริษัท สยามออร์เชิร์ด กรุ๊ป จำกัด ของนักท่องเที่ยวคนไทยในกรุงเทพมหานคร / Factors affecting the decision to purchase tour package of Thai tourist of a Siam Orchard Group Co., Ltd in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 307
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code