การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วยเทคนิค High Availability ของบริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จํากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วยเทคนิค High Availability ของบริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จํากัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วยเทคนิค  High Availability ของบริษัท  อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จํากัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

System design available at all times with High Availability of EP & IT Solutions Co., Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นายสาริศ  สาคเรศ 
นายธนกฤต   แซ่ลี้
นายปารินทร์  วศินอตัตะคุณ
นายเสฏฐวุฒิ  พึงวทิยานุกูล

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 จดหมายนำส่ง

03_abs.pdf

4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 05_absen.pdf
6 บทคัดย่อภาษาไทย 05_absth.pdf
7 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 07_ch3.pdf
11 บทที่ 4  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 08_ref_.pdf
14 ภาคผนวก 09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 10_pro.pdf
     
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38