ขั้นตอนการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาแคมเปญ “HAPPY DAY” ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาแคมเปญ “HAPPY DAY” ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

            ขั้นตอนการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาแคมเปญ “HAPPY DAY” ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The process of media planning  in “HAPPY DAY” campaignof  Centralplaza Pinklao
รายชื่อนักศึกษา

นาย  สาริน        สายกระสุน    5604600314

นางสาว  พรวนา     ทองนาค   5604600142 

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 20