ระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด

Last modified: March 24, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษาบริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด
Human resource management system : A case study of Outsourcify Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศศิวรรณ ฉ่ำชาวนา, นายณัฐกานต์ พัฒนโพธิ์
Miss. Sasiwan Chomchawna, Mr. Nutthakan Patthanapho
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา โชติช่วง
Miss  Veena  Chotchuang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ศศิวรรณ ฉ่ำชาวนา และณัฐกานต์ พัฒนโพธิ์. (2561). ระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษาบริษัทเอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในเชิงธุรกิจและการเรียนรู้ ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประสบปัญหาในการจัดการกับบุคลากรภายในบริษัท ยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน, ตารางวันหยุดและวันลาของพนักงานซึ่งเดิมอยู่ในรูปแบบเอกสาร ทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูล และการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ย้อนหลังจะทำได้ยาก เพราะต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลมีความเสียหายหรือสูญหายได้ ระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด นี้มีรูปแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดทรัพยากรและลดขั้นตอนการทำงานลง ระบบนี้พัฒนาโดยการนำ Symfony Framework , PHP, Bootstrap, NodeJS และ MySQL มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ และเมื่อนำระบบไปใช้โดยผู้บริหาร, ผู้จัดการ และพนักงานภายในบริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย ได้ใช้ สรุปได้ว่าระบบสามารถทำงานได้ตามขอบเขต ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถจัดการกับงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

 

คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, เว็บแอปพลิเคชัน, บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด


Abstract

The Outsourcify Co., Ltd. is a software development company for business and learning. The business of trading products or services through the use of electronic media through on internet. Problems in personnel management within the company is lack of systematic management.Data storage such as employee information, financial information, holiday schedules, and employee leave are in document form. This create errors in the data and it’s hard to see previous data because it takes time to find information and the data may be damaged or lost. The Human Resource Management System : A Case Study of Outsourcify Co., Ltd. has the idea to use web applications to be able to handle tasks in a more systematic and effective manner, help to reduce resources and reduce workflows more. This system uses the Symfony Framework, PHP, Bootstrap, NodeJS and MySQL to develop the system. Evaluation results when used by management, managers and employees within the company show that the system can work within their scope, meet the needs of users, handle various tasks quickly and easily, and it also reduces the potential for errors in the data.

 

Keywords: Human Resource Management, Web Application, Outsourcify Co., Ltd.


ระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1312
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print