ขั้นตอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ของบริษัท Idigi ในเครือ บริษัท W.P. Creation Group

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ของบริษัท Idigi ในเครือ บริษัท W.P. Creation Group
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ขั้นตอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ของบริษัท Idigi ในเครือ บริษัท W.P. Creation Group
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The process of creating Line Sticker for The Company Idigi Affiliated The Company W.P. Creation Group
รายชื่อนักศึกษา นางสาว สุกาญดา ตั้งชูเกียรติ 5604600143
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print