ขั้นตอนการออกแบบ Infographic ในโครงการพลังงานหารสอง ผ่าน Face Book ของกระทรวงพลังงาน ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกแบบ Infographic ในโครงการพลังงานหารสอง ผ่าน Face Book ของกระทรวงพลังงาน ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการออกแบบ Infographic ในโครงการพลังงานหารสอง ผ่าน Face Book ของกระทรวงพลังงาน ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The infographic design process of the energy division two project by facebook for department of energy by Adobe Illustrator CS3
รายชื่อนักศึกษา นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วประชา 5504600061
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 108