การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เบ๊น โบ๊ท เพื่อให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ปี พ.ศ.2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เบ๊น โบ๊ท เพื่อให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ปี พ.ศ.2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เบ๊น โบ๊ท เพื่อให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ปี พ.ศ.2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The Cartoon Publications Design “Bens Boat” to Educate for Primary Children B.E.2559
รายชื่อนักศึกษา

นายพชร ชมพูนุช 5604600456

นายไชยวุฒิ เอี่ยมเกิด 5604600457

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ภาควิชา การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 84
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print