การถ่ายภาพและการเขียนบทความอาหารของ บริษัท ไทยทีวีพูล จำกัด ปี พ.ศ.2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การถ่ายภาพและการเขียนบทความอาหารของ บริษัท ไทยทีวีพูล จำกัด ปี พ.ศ.2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การถ่ายภาพและการเขียนบทความอาหารของ บริษัท ไทยทีวีพูล จำกัด ปี พ.ศ.2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Photography and Writing Food Articles of Thai TV Pool Company Limited B.E.2559
รายชื่อนักศึกษา นายเฉลิมชัย เจริญสุข 5504600394
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
ภาควิชา การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code