การออกแบบจัดหน้าของ บริษัท อมิเมท พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ปี พ.ศ.2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบจัดหน้าของ บริษัท อมิเมท พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ปี พ.ศ.2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การออกแบบจัดหน้าของ บริษัท อมิเมท พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ปี พ.ศ.2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Specialized Publication Production of Animate Prin and Design Company Limited B.E.2559
รายชื่อนักศึกษา นางสาวจิรัชยา จุ่งสกุล 5604600024
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล
ภาควิชา การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code