ระบบนิติคอนโด

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบนิติคอนโด
Juristic Person Condo System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวฐิตา แสนสุข, นางสาวพลอย เสียงสกุล
Miss Tita Sansuk, Miss Ploy Siengsakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ฐิตา แสนสุข, พลอย เสียงสกุล. (2560). ระบบนิติคอนโด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท แน็กซ์ คอปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเขียนโปรแกรม Website และ Mobile Application และโปรแกรมการจัดการทั่วไปในธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทางบริษัที่มีโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบนิตืคอนโด ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้มีส่วนในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบนตคอนโดในส่วนของผู้เช่า เนื่องจากทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการบริหารจัดการของคอนโดที่ยังมีข้อบกพร่อง โดยใช้ภาษา Typescript, HTML , SCSS และ PHP ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหา และร้องเรียนปัญหาภายในคอนโดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในฟังก์ชันการแจ้ง/ร้องเรียน และยังมีฟังก์ชันอื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว, เลือกห้อง, ข้อมลพนักงานประจำคอนโด, สัญญาเช่า, เกี่ยวกับเรา และเปลี่ยนภาษา ซึ่งขณะนี้ระบบได้สำเร็จไปแล้วบางส่วนจากการทำงานร่วมกันของพนักงานทุกคน และยังคงพัฒนาต่อไปจนกวาจะครบทุกฟังก์ชันที่ทางบริษัทต้องการ

 

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันระบบนตคอนโด, ระบบบรหารจัดการคอนโด, โมบายแอปพลิเคชัน, คอนโด


Abstract

Knacx Corporation Co., Ltd. is a mobile and web application service provider, and also distribute the application for small to large business. The company appreciates the problem of the condo management. Therefore, have the project to develop the Juristic Person Condo System, which consists of three subsystems as 1 : application for the juristic person, 2 : application for the owner and 3 : application for the renter.  This system will help the condo management process  easier. We, the cooperative education student, was assigned to develop the application for the renters. The study found that this application has many function to serve information about the  room, noticing, condo’s employee, contract and their profile.

 

Keywords: Juristic Person Condo Application, Condo management system, Mobile Application.


ระบบนิติคอนโด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 518
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print