ปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา

Last modified: January 23, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา
Management and marketing factors affecting the study decision at tutorial school
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ณัฐธิดา เลาหวรรณธนะ
Ms. Natthida Laohawanthana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย
Asst Prof. Dr. Surasvadee Rajkulchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินและการธนาคาร
Finance and Banking Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐธิดา เลาหวรรณธนะ. (2561). ปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยใช้การทำแบบสอบถามจากนักศึกษาจากมหาลัยทั้ง 4 แห่งในจังหวัดนครปฐม คือ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จำนวน 400 ราย โดยใช้สถิติ One-sample T-test, One Way Anova และRegression ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารมีผลต่อการตัดสินใจเรียนมากกว่าการตลาด โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มทักษะ ความสามารถของผู้สอน การสร้างโครงสร้างองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ และการสร้างค่านิยมร่วมกัน อย่างไรก็ตามปัจจัยการตลาดยังคงมีผลและสนับสนุนกับการตัดสินใจเรียนในเรื่องโรงเรียนกวดวิชามีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม และการผ่อนผันค่าเล่าเรียนให้กับผู้มาเรียน

คำสำคัญ : ปัจจัยการบริหาร, ปัจจัยการตลาด, การตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษ, โรงเรียนกวดวิชา


Abstract

This research examines management and marketing factors affecting the study decision at tutorial school by using questionnaires from students from the four universities in Nakhon Pathom, namely Kasetsart University ,Silpakorn University, Mahidol Salaya University ,And Rajabhat University Nakhon Pathom. 400 respondents were studied by using One-sample T-test, One Way Anova and Regression. The results of the research showed that management factors had effected the study decision more than marketing, especially in increasing skills, the ability of the instructor, creating an organizational structure, strategy formulation, and creating common values and the tuition fee waiver for students. However, marketing factors are still effective and supportive of decision making in learning about social activities.

Keywords: Management factors, Marketing factors, Deciding to study English, Tutorial school.


ปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 458
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code