ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

Last modified: March 19, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
Marketing Factors Influencing Decision to Buy Sports Shoes Brand Pan at Sport Town Shop Central Rama 3
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนวพร ตีระวรมงคล
Miss Nawapon Teeraworamongkol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

นวพร ตีระวรมงคล. (2560). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Teeraworamongkol N. (2017). Marketing factors influencing decision to buy sports shoes brand pan at sport town shop Central Rama 3. (Master’s independent study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือซื้อสินค้าประเภทรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพและให้ความสำคัญน้อยที่สุดในด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และยังพบอีกว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านราคา สามารถทำนายการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ตทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 (p-value < 0.05)


Abstract

The objectives of research study were: 1) to study relationships between the marketing factors and customer purchasing decision of sports shoes brand pan at sport town shop central rama 3. 2) to study marketing factors influencing decision to buy sports shoes brand pan at sport town shop central rama 3. The populations used in the study were 400 people who were collected their data from questionaires and statistical processing, including Frequency Distribution, Percentage, Average and Standard Deviation. The results of hypothesis testing used Pearson product-moment correlation coefficient and Multiple regression analysis. The research results can be found out that:-
Most consumers were female with 41 – 50 years of age, worked in private companies, graduated with bachelor’s degree and their average monthly incomes were 10,001 – 20,000 Baht.

The marketing factors affected customer purchasing decision of sports shoes brand pan at sport town shop central rama 3 found that the overall was high level. The highest important was place. Secondly, it was physical evidence and the least important was brand associations.

Hypothesis testing revealed that the marketing factors of product, price, place, promotion, people, physical evidence, process and brand had positive correlation with customer purchasing decision of sports shoes brand pan at sport town shop central rama 3 at the statistical significant level of 0.05. In addition, the marketing factors – brand associations, product, promotion, people and price predicted customer purchasing decision of sports shoes brand pan at sport town shop central rama 3 (p-value < 0.05).


ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อแพน ที่ร้านสปอร์ต ทาวน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 / Marketing Factors Influencing Decision to Buy Sports Shoes Brand Pan at Sport Town Shop Central Rama 3

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 689
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code