ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์

Last modified: March 2, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
Service Marketing Mix Factors Influencing Customers’ Decision to Invest in Long Term Equity Fund (LTF) Provided by Bangkok Bank, Big C Suksawat Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปาริชาติ โสภารัตน์
Ms. Parichat Soparat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินและการธนาคาร
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

ปาริชาติ โสภารัตน์. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Soparat P. (2017). Service marketing mix factors influencing customers’ decision to invest in Long Term Equity Fund (LTF) provided by Bangkok Bank, Big C Suksawat Branch. (Master’s independent study). Bangkok: Siam University.


Abstract

This research study is aimed at examining factors influencing customers’ investments in Long Term Equity Fund (LTF) provided by Bangkok Bank, Big C Suksawat branch. A number of 390 participants are randomly selected using random sampling method. The tool utilized in data collection is a set of questionnaires. The approaches employed in data analytical procedures consist of statistics tools — frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis is tested utilizing Multiple Regression Analysis method.

The findings and results indicate that the majority of the participants are males, aged ranging 26–35 years old, holding at least a Bachelor’s Degree. They work as private company employees, earning a monthly income of 20,001–30,000 baht, respectively. The significance of each marketing-mix factor affecting customers’ decision to invest in LTF provided by Bangkok Bank, Big C Suksawat branch is ranked as follows: Product plays the most important role (x̄ = 4.60), followed by people (x̄ = 4.48), place (x̄ = 4.43), process (x̄ = 4.34), physical evidence (x̄ = 4.33), promotion (x̄ = 4.23), while price plays the least important role (x̄ = 4.17), respectively. Purchasing-decision stages that play parts in customers’ decision to invest in LTF provided by Bangkok Bank, Big C Suksawat are significantly ranked as follows: problem/need recognition (x̄ = 4.47), evaluation of alternatives (x̄ = 4.21), and information search (x̄ = 4.17), respectively.

The tested hypothesis signifies that the following marketing-mix factors — product, people and price do influence customers’ investments in LTF provided by Bangkok Bank, Big C Suksawat branch at the 0.05 level of significance.

Keywords:  Investment decision Long Term Equity Fund (LTF) Bangkok Bank.


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ | Service Marketing Mix Factors Influencing Customers’ Decision to Invest in Long Term Equity Fund (LTF) Provided by Bangkok Bank, Big C Suksawat Branch

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 310
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code