การสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ชุด “MEA Pay and Fun club” บนรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ชุด “MEA Pay and Fun club” บนรถไฟฟ้า BTS ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ชุด “MEA Pay and Fun club” บนรถไฟฟ้า BTS  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The surveying of behavior and attitude of “MEA Pay and Fun club” in the BTS Bangkok Skytrain.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว วลัยพรรณ  คูวัฒนานุกูล 5505600112

นางสาว นรานันต์  บุญสงค์ 5505600113

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

1/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 78