ขั้นตอนการประสานงานลูกค้าโดย บริษัท มิตรมายา จากัด (กรณีศึกษา การประสานงานเพื่อขอยืมสินค้ามาใช้ในการถ่ายคอลัมน์ MiX Selection)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการประสานงานลูกค้าโดย บริษัท มิตรมายา จากัด (กรณีศึกษา การประสานงานเพื่อขอยืมสินค้ามาใช้ในการถ่ายคอลัมน์ MiX Selection)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการประสานงานลูกค้าโดย บริษัท มิตรมายา จากัด (กรณีศึกษา การประสานงานเพื่อขอยืมสินค้ามาใช้ในการถ่ายคอลัมน์ MiX Selection)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The customer co-ordination processes by Mit Maya Co. Ltd.
(Case study : Product borrowing for photo shooting in the “MiX Selection” column )

รายชื่อนักศึกษา นางสาว อิงฟ้า ไกรศรีสวัสดิ์ 5504600360
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 57