การจัดจำหน่ายและการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ LAZADA ของผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดสกัด Mushroom plus บริษัท ไทยเฮลท์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดจำหน่ายและการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ LAZADA ของผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดสกัด Mushroom plus บริษัท ไทยเฮลท์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การจัดจำหน่ายและการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ LAZADAของผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดสกัด Mushroom plus บริษัท ไทยเฮลท์ จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

DISTRIBUTION MANAGEMENT AND DIGITAL MARKETTING IN LAZADA OF MUSHROOM PLUS                       (THAIHEALTH CO., LTD)

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวภาวิณี เตโชภาส   และนางสาวกรกานต์ จิตอาษา     

สาขา  เศรษฐศาสตร์ 
ปีการศึกษา 1/2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

03_abseng.pdf

4 บทคัดย่อ(ภาษาไทย)  03_absth.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
6 สารบัญ 05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 06_ch1.pdf
8 บทที่ 2 07_ch2.pdf
9 บทที่ 3 08_ch3.pdf
10 บทที่ 4  09_ch4.pdf
11 บทที่ 5 10_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม 11_ref.pdf
13 ภาคผนวก 12_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 111
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print