การสร้างเว็บไซต์จาก google site เพื่อการเพิ่มลูกค้าของบริษัท จิรกิจ ซัพ พลาย จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การสร้างเว็บไซต์จาก google site เพื่อการเพิ่มลูกค้าของบริษัท จิรกิจ ซัพ พลาย จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การสร้างเว็บไซต์จาก google site เพื่อการเพิ่มลูกค้าของบริษัทจิรกิจ ซัพพลาย จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

website creation from google site is increase the number of  Jirikit Supply Co.,Ltd customers

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อาจารย์ เบญจวรรณ บวรกุลภา              
ชื่อผู้วิจัย

นายสุวนารถ   สวาสุ    5704300080

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 42