ปัจจัยและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า บริษัท ฉัตรธงชัย คลีนนิ่งแวร์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า บริษัท ฉัตรธงชัย คลีนนิ่งแวร์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ปัจจัยและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า บริษัท ฉัตรธงชัยคลีนนิ่งแวร์ จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Factor and Behavior of Purchasing Decision Making of Chatthongchai Cleaningware Co.,Ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา
ชื่อผู้วิจัย

1.นาย ธีระยุทธ สายสิงห์ 2. นาย สรายุทธ โชติพงษ์  3.นาย ศิริพงศ์ บุญประกอบวงศ์            

 

สาขา  เศรษฐศาสตร์ 
ปีการศึกษา 3/2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

03_absen.pdf

4 บทคัดย่อ(ภาษาไทย)  03_absth.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
6 สารบัญ 05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 06_ch1.pdf
8 บทที่ 2 07_ch2.pdf
9 บทที่ 3 08_ch3.pdf
10 บทที่ 4  09_ch4.pdf
11 บทที่ 5 10_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม 11_ref.pdf
13 ภาคผนวก 12_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 80
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print