เทียนหอมไล่ยุง Mosquito Aroma Candle

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เทียนหอมไล่ยุง Mosquito Aroma Candle
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย เทียนหอมไล่ยุง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Mosquito Aroma Candle

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว สุภาพร หุ่นชื่น 5704400040
นางสาว อัฉราภรณ์ เจริญวัย 5704400185
นางสาว ปภาดา เชิดมี 5704400189
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 1517