เทียนหอมไล่ยุง

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เทียนหอมไล่ยุง
Mosquito Aroma Candle
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว สุภาพร หุ่นชื่น, นางสาว อัฉราภรณ์ เจริญวัย, นางสาว ปภาดา เชิดมี
Miss Supaporn Huncheun, Miss Atcharaporn Jaroenwai, Miss Papada Cherdmee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา  เลิศสกุลผาสุข
Miss Pimpitcha Lerdsakulphasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

สุภาพร หุ่นชื่น, อัฉราภรณ์ เจริญวัย และ ปภาดา เชิดมี. (2560). เทียนหอมไล่ยุง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Huncheun S., Jaroenwai A. & Cherdmee P. (2017). Mosquito aroma candle. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติติงานสหกิจคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติติงานในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ภายในห้องอาหาร เดอะ มาร์เก็ต(The market) ห้องอาหาร ลอยน้ำ (Loynam Bar) และ คาเฟ่นูเมโร่ อูโน่ (Numero Uno) โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ซึ่งจากการสังเกตพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ในห้องอาหารที่ลูกค้าร้องเรียน คือการถูกรบกวนจากยุงและแมลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียนที่เกิดขึ้น โดยคิดค้นโครงงานเทียนหอมไล่ยุงโดยใช้วัสดุจากของเหลือใช้จากห้องอาหาร และ ห้องครัวต่างๆ เช่น เปลือกส้ม เปลือกเลมอน เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อลดปัญหาการรบกวนลูกค้าที่มาใช้บริการจากยุงและแมลง อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณของเหลือใช้โดยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลังจากการทดลองทำเทียนหอมไล่ยุง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้จัดทำได้ขออนุญาติทางพนักงานที่ปรึกษาในการจัดตั้งเทียนหอมไล่ยุงในบริเวณห้องอาหารทั้งสาม และทำการแจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นแก่พนักงานในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) จำนวน 30 ชุดจากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี เป็นพนักงานในแผนก เดอะ มาร์เก็ต (The market) มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านของกลิ่นหอมที่ใช้ ภาชนะที่ใส่เทียน และความสว่างของเทียน ส่วนในด้านของความสวยงาม และผลในการไล่ยุง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งทางคณะผู้จัดทำจะนำไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป

คำสำคัญ: เทียนหอมไล่ยุง, ความพึงพอใจ, แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม


Abstract

The cooperative education project entitled “Mosquitoes Aroma Candle” was inspired by observing the behavior of customers who use the outdoor area service at the hotel restaurant and their complaints about the disturbed mosquitoes and insects. The author aims to resolve these customer complaints. Therefore, we have studied how to make mosquito repellent scented candles with natural products.  So, the authors have made the Mosquitoes Aroma Candle by using the leftover materials from the kitchen such as orange peel and lemon peel. Which this project can also reduce the amount of waste in the kitchen too.

The authors were allowed to set up the Mosquito Aroma Candle within the restaurant’s outdoor area for two weeks. Then, then the 30 sets of questionnaires were distributed for surveying the satisfaction of Mosquito Aroma Candle. The results showed that most of the respondents were satisfied with the fragrance used, Candle holder and its brightness. And the effective of repelling mosquitoes was at a high level.

Keywords:  Mosquitoes aroma candle, Satisfaction, Outdoor area.


เทียนหอมไล่ยุง | Mosquito Aroma Candle

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21081
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print