การเขยีนคอนเทนท์เพอื่โปรโมทในสื่อออนไลน์ผ่านทางทวติเตอร์ โดยใช้ บัญชีผู้ใช้ MThai ปี 2560

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเขยีนคอนเทนท์เพอื่โปรโมทในสื่อออนไลน์ผ่านทางทวติเตอร์ โดยใช้ บัญชีผู้ใช้ MThai ปี 2560
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การเขียนคอนเทนท์เพื่อโปรโมทในสื่อออนไลน์ผ่านทางทวิตเตอร์ โดยใช้ บัญชีผู้ใช้ MThai ปี 2560

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

Content Writing to Promote Online Media Through Twitter, Using MThai User Accounts 2017.

รายชื่อนักศึกษา

นายพงษ์ธร จนัท์กะพ้อ 5704600118
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4f.pd

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print