โครงงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)-SMM.5 (581)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โครงงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)-SMM.5 (581)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  โครงงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของบริษัทสามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริงจำกัด (มหาชน)-SMM.5
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Cooperative Education Report Anti-Smofing Campaign Project Sammitr Motors Manufacturing Public Co.,Ltd.-smm.5

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ขวัญใจ  อุณหวัมนไพบุลย์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวพฤกษา  ถึงคำภู

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 3/2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 137
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print