การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์รถยนต์ของ บริษัท โตโยต้า เจดี คาร์ส จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์รถยนต์ของ บริษัท โตโยต้า เจดี คาร์ส จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์รถยนต์ของ บริษัท โตโยต้า เจดี คาร์ส จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Sales Promotion for Automobile Product of Toyota JD Cars Co., Ltd.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.เอกภพ มณีนารถ
ชื่อผู้วิจัย

 นายธนพล วีระชัยกุล และนายวรเชษฐ์ บุญวิลัย

สาขา  เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา  2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code