ออกแบบและสรา้งอุปกรณ์จับฉีดสำหรับการบำรุ่งรักษาท่อน้ำหินปูนในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ออกแบบและสรา้งอุปกรณ์จับฉีดสำหรับการบำรุ่งรักษาท่อน้ำหินปูนในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ออกแบบและสรา้งอุปกรณ์จับฉีดสำหรับการบำรุ่งรักษาท่อน้ำหินปูนในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Design and build of jig and fixture for timewater Piping maintenance in Mae Moh Power Plant.
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นพรัตน์  คำพร
ชื่อผู้วิจัย

นายปฐมพงศ์   ภักดีอะโข

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 421