การขายอุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้างบนเว็บไซต์ลาซาด้าของ บริษัท อดทนการค้า จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การขายอุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้างบนเว็บไซต์ลาซาด้าของ บริษัท อดทนการค้า จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การขายอุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้างบนเว็บไซต์ลาซาด้าของ บริษัท อดทนการค้า จำกัด


ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Selling of Construction Equipment on Lazada Website of Otthon Karnkha Co., Ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เอกภพ มณีนารถ
ชื่อผู้วิจัย

นาย ปิยนันท์  วศินอนุรักษ์

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 58