เว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย เว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Electronic Commerce System with Artificial Intelligence Technology
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
อาจารย์วีนา โชติช่วง
ชื่อผู้วิจัย

นาย กฤตภาส มีแก้ว 5704800071
นางสาว นัฐวดี เลิศทรัพย์ขจร 5804800051
นาย อดิศักดิ์ มุขมนตรี 5804800058
นาย พัฒนบดินทร์ ตั้งสัจจะธรรม 5804800074

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absen.pdf
03_absth.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 70
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print