การวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อนแบบกัดเซาะของระบบท่อลมขนส่งฝุ่นยาสูบ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อนแบบกัดเซาะของระบบท่อลมขนส่งฝุ่นยาสูบ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อนแบบกัดเซาะ

ของระบบท่อลมขนส่งฝุ่นยาสูบ

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Failure analysis of corrosion erosion on air pipe system for transporting tobacco dust

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ประมวล หวังเกษม
ชื่อผู้วิจัย

นายธนงค์  นิธิธีรโชติ   

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 191