ระบบจัดการเว็บไซต์ บริษัท ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบจัดการเว็บไซต์ บริษัท ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ระบบจัดการเว็บไซต์ บริษัท ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Website Management System for Thai Steward Services Co., Ltd.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
ชื่อผู้วิจัย

นายสุรพล    คล้ายภมร

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 87