การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

Last modified: December 18, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
Political Participation in the Local Government of the People in Nakhon Ratchasima Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิริมา วัชระสุขโพธิ์
Miss Sirima Watcharasukpho
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิดาภา ถิรศิริกุล
Asst. Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master Degree of Political Science (Government)
สาขาวิชา:
Major:
รัฐศาสตร์
Political Science (Government)
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL: Published /แหล่งเผยแพร่ผลงาน แหล่งเผยแพร่ผลงาน
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565) | Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol.8 No.2 (July – December 2022)

การอ้างอิง/Citation

สิริมา วัชระสุขโพธิ์. (2564). การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา. (การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Watcharasukpho S. (2021). Political participation in the local government of the people in Nakhon Ratchasima province. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน และการวิเคราะห์จำแนกพหุ (MCA)

ผลการวิจัย พบว่า 1.ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งรองลงมาคือ การติดต่อกับส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ และภูมิลำเนามีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ประชาชน


Abstract

The objectives of the research article were to 1) study the level of political participation in the local government of the people in Nakhon Ratchasima province, 2) to examine factors political participation in the local government of the people in Nakhon Ratchasima province. The study was quantitative research. The sample  used  for  this  research of people living in Nakhon Ratchasima Province was  400 people. Data were collected by using questionnaires. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, deviation, and Multiple Correspondence Analysis (MCA).

The result were found 1) the overall level of political participation in the local government organization of the people in Nakhon Ratchasima province was at a low level. 2) Majority of the people exercised their right to vote, followed by contact with government agencies in local government organizations. factors influencing political participation in local government organizations of people in Nakhon Ratchasima province, demographic factors such as age, income, and domicile, statistically influenced political participation in local government organizations of people in Nakhon Ratchasima province at the .05 level of significance.

Keywords:  Political Participation, Local Government, People


การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
Political Participation in the Local Government of the People in Nakhon Ratchasima Province

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม | Master of Political Science (Government), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 602
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code