การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

Last modified: August 26, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
Political Participation of People in Local Development of Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
โสภา ยอดคีรีย์
Sopa Yodkeeree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
Asst. Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master Degree of Political Science (Government)
สาขาวิชา:
Major:
รัฐศาสตร์
Political Science (Government)
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL:

Published /แหล่งเผยแพร่ผลงาน

แหล่งเผยแพร่ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “Social Sciences and Humanities for Sustainable Development in the Context of New World Order” (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม่) ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การอ้างอิง|Citation

โสภา ยอดคีรีย์. (2565). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. (การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Yodkeeree S. (2022). Political participation of people in local development of Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Political Science (Government), Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือประชาชนทั่วไปไปที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสอบถาม สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน และการวิเคราะห์จำแนกพหุ (MCA) ผลการศึกษา พบว่า 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x ̅=3.49, S.D.=.193) 2) ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และปัจจัยด้านบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง และบทบาทของผู้นำทางการเมือง ไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควรส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ หรือสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง, การท้องถิ่น, จังหวัดเชียงใหม่


Abstract

This research aimed at studying the level and factors influencing people’s political participation in local development of Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province and suggesting guidelines for the development of people’s political participation in local development of Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province. The research utilized quantitative research method and collected data from samples 400 people of Mueang Chiang Mai District, by employing a questionnaire. The statistical techniques were frequency, percentage, Mean, deviation and Multiple Discriminant Analysis (MCA). The study found that: 1) the level of people’s political participation in local development of Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province was at a high level (x ̅=3.49, S.D.=.193); 2) the factors included gender, age, occupation, income, and roles of interest groups and political parties, and the role of political leaders were no statistical influence on the political participation of the people in the local development of Mueang Chiang Mai District Chiang Mai Province at.05 level of significance; 3) suggestions for development guidelines for people’s political participation in local development, were that, local government organizations in the area should promote and improve political communication to inform people through organization communication channels or social media.

Keywords:  political participation, local development, Chiang Mai Province.


การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ | Political Participation of People in Local Development of Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม | Master of Political Science (Government), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 870
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code