คลิปวีดีโอส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านเพจเฟซบุ๊กบริษัทยูแอนด์ไอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

Last modified: September 30, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คลิปวีดีโอส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านเพจเฟซบุ๊กบริษัทยูแอนด์ไอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
Promotional Video Clips to Increase Sales via Facebook Page U&I Tour and Travel Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสลักจิต สุขถาวร, นางสาวจิรชยา สิทธิชัย
Miss Salakjit Sukthaworn, Miss Jirachaya Sittichai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
Miss Panjama Pemayodhin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง/citation

สลักจิต สุขถาวร และจิรชยา สิทธิชัย. (2565). คลิปวีดีโอส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านเพจเฟซบุ๊กบริษัทยูแอนด์ไอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sukthaworn S., & Sittichai J. (2022). Promotional video clips to increase sales via Facebook Page U&I Tour and Travel Co., Ltd.. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัทยูแอนด์ไอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทผู้นำเที่ยวที่เชี่ยวชาญในการท่องเที่ยวทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศ บริษัทมีการติดต่อสื่อสารและการสนทนากับลูกค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชั่น เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) เป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้คนท่องเที่ยวน้อยลง ประกอบกับมีข่าวที่ลูกค้าส่วนมากโดนบริษัททัวร์โกงค่าตั๋วเดินทาง ทำให้ไม่ได้เดินทางและส่งผลกระทบให้กับทางบริษัททัวร์และบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ทำให้รายได้ลดลงและความเชื่อมั่นทางบริษัทก็ลดลงเช่นกัน ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มองเห็นแนวทางในการทำคลิปวีดีโอส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านเพจเฟซบุ๊กบริษัทยูแอนด์ไอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท ในการนำคลิปวิดีโอใช้เป็นเครื่องมือโปรโมทและดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อทัวร์กับทางบริษัท ทำให้เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัทได้อีกด้วย หลังจากคณะผู้จัดทำได้โพสต์คลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่ายอดขายของเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นกว่าเดือนมีนาคมถึงร้อยละ 103.18 เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ว่ายอดขายในเดือนเมษายน 2566 จะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 อย่างน้อย ร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

คำสำคัญ: การท่องเที่ยว, ส่งเสริมการขาย, สื่อสังคมออนไลน์


Abstract

You and I Tours and Travel Company Limited is an agent for travel agencies with expertise in both domestic and international travel. The company mostly communicate and converse with clients using social media such as Facebook and LINE. Prior to COVID-19, the number of travelers has fallen due to reports that most consumers were duped by travel agencies regarding ticket fees, causing them to be unable to travel as scheduled. This had a detrimental impact on the company. The authors recognized an approach of establishing sales promotion videos via a Facebook in an effort to benefit the company by using the videos as a tool for promoting and attracting clients to purchase a tour program from the company. After the authors posted the videos from March 31 to April 30, 2023, a one-month period, they. Observed that sales in May 2023 grew by 103.18% above March. Given that the determined aim for May sales was to increase by at least 50% compared to March 2023, the results can be considered to be successfully greater than the determined goal.

Keywords:  travel, sales promotion, social media.


คลิปวีดีโอส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านเพจเฟซบุ๊กบริษัทยูแอนด์ไอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด|Promotional Video Clips to Increase Sales via Facebook Page U&I Tour and Travel Co., Ltd.

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code