การศึกษาต้นแบบกังหันน้้าแนวตั้งแบบใบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

Last modified: June 25, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การศึกษาต้นแบบกังหันน้้าแนวตั้งแบบใบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร
Research Article: Prototyping of agricultural purpose vertical water turbine cenerator with adjustable blade for small cannel
ผู้เขียน/Author: ปฤษธฤต สารพร, ศิรศักดิ์ พงษ์อมาตย์ , กรีฑา สมเกียรติกุล, ชูตระกูล ศิริไพบูลย์, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์ / Prysathryd Sarabhorn, Sirasak Pong-a-mas, Kreetha Somkeattikul, Chootrakul Siripaiboon, Chinnathan Areeprasert, Thanya Kiattiwat
E-mail: chootrakulsiripaiboon@gmail.com
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Engineering in Mechanical Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีพิมพ์ 25 ฉบับที่ 2 (2562) 1-6

เอกสารอ้างอิง

ปฤษธฤต สารพร, ศิรศักดิ์ พงษ์อมาตย์, กรีฑา สมเกียรติกุล, ชูตระกูล ศิริไพบูลย์, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์. (2562). การศึกษาต้นแบบกังหันน้้าแนวตั้งแบบใบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25(2), 1-6.


บทคัดย่อ

กังหันน้ำขนาดเล็กสามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าในกิจกรรมทางการเกษตรได้รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ทำการศึกษาต้นแบบกังหันน้ำแนวตั้งที่มีใบของกังหันน้ำ 3 ใบ ซึ่งออกแบบให้ใบกังหันด้านหนึ่งอยู่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางการไหลของ กระแสน้ำเพื่อให้เกิดแรงกระทำต่อกังหันมากที่สุด เพื่อควบคุมให้ใบกังหันอยู่ในทิศทางที่ไม่ต้านกระแสน้ำในทุกขณะการหมุนของกังหัน ใบกังหันด้านตรงข้ามจะวางตัวอยู่ในแนวขนานกับกระแสน้ำ ดังนั้นกังหันน้ำจึงสามารถหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหมุนของกังหัน ควบคุมโดยกลไกโดยใช้การทดเฟืองเป็นตัวควบคุมรอบการหมุนของกังหันและใบกังหัน ท้าการทดสอบประสิทธิภาพของกังหันน้ำโดย แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบไม่ได้ติดตั้งช่องรับน้ำ และแบบติดตั้งช่องรับน้ำ จากการทดสอบพบว่า กังหันแบบติดตั้งช่องรับน้ำ สามารถ ผลิตแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ 7 Volt และความเร็วอยู่ที่ 60.4 RPM ซึ่งสูงกว่ากังหันน้ำแบบไม่ติดตั้งช่องรับน้ำ ที่สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 5.7 Volt และมีความเร็วรอบสูงสุดที่ 52.8 RPM ประสิทธิภาพการทำงานของกังหันสูงสุดมีค่าร้อยละ 24.3

คำสำคัญ: กังหันน้ำแนวตั้ง, ใบปรับทิศทาง, ไฟฟ้าพลังน้ำ


ABSTRACT

Small-scale water turbine can generate green electricity for agricultural purposes. This article proposes the study of small-scale water turbine prototype which has a vertical 3 blades. During operation, one side of the turbine is perpendicular to the water stream to provide the maximum force generated whereas another blade on the opposite site is parallel to the water stream. Therefore, the water turbine can turn effectively. The control of turbine blades is done by solely mechanical gear system. The test of water turbine can be divided into two types: (1) Water turbine with water guide and (2) Water turbine without water guide. Results showed that the guided water turbine can produce the maximum voltage of 7 volts at the rotational velocity of the turbine is 60.4 rpm. It showed better electric power production performance than the non-water-guided water turbine which can rotate only at 52.8 rpm and produce maximum voltage of 5.7 volts. The performance of vertical blade water turbine is at the maximum of 24.3%.

Keywords:  Vertical water turbine, Blade adjustable turbine, Hydroelectric.


การศึกษาต้นแบบกังหันน้้าแนวตั้งแบบใบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้้าขนาดเล็กเพื่อ การเกษตร

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 325
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code