Tags: Mechanical Engineering Articles 2019
การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ

ปภาวิน วงค์ทา, พชร แก้วจันทึก, อภิวิชญ์ แพฟืน, ปฤษธฤต สารพร, กรีฑา สมเกียรติกุล, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, ชูตระกูล ศิริไพบูลย์, ธัญญะ เกียรติวัฒน์. (2562). การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25(2), 36-41.

การศึกษาต้นแบบกังหันน้้าแนวตั้งแบบใบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

ปฤษธฤต สารพร, ศิรศักดิ์ พงษ์อมาตย์, กรีฑา สมเกียรติกุล, ชูตระกูล ศิริไพบูลย์, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์. (2562). การศึกษาต้นแบบกังหันน้้าแนวตั้งแบบใบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25(2), 1-6.