เว็บไซต์แนะนำ บริษัทวี เอาท์ลุค โซลูชั่น จำกัด

Last modified: February 16, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
เว็บไซต์แนะนำ บริษัทวี เอาท์ลุค โซลูชั่น จ ากัด
Recommended Website of V Outlook Solutions Co., Ltd.
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นาย จิรัฎฐ์ ทองภูธรณ
Mr. Jirat Tongphutho
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์ศรัญธร มั่งมี – Miss Saranthon Maungmee
ชื่อปริญญา –
Degree:
บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) – B.B.A. (Digital Business)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
คณะวิชา –
Faculty:
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business Administration Program in Digital Business
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

บริษัทวี เอาท์ลุค โซลูชั่น จำกัดเป็นบริษัทที่มีรูปแบบของธุรกิจแบบเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูป, ติดตั้งและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, พัฒนาซอฟต์แวร์ (เว็ปไซต์, โมบาย แอพพลิเคชั่น, วินโดว์ แอพพลิเคชั่น), ติดตั้งและออกแบบห้องศูนย์ข้อมูล, ห้องเครื่องแม่ข่ายและเครือข่าย, บริการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการกับลูกค้าทั้งเอกชนและราชการในหน่วยงานต่างๆ อยู่ พบปัญหาการติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริษัทเพื่อว่าจ้างงาน ลูกค้าควรจะติดต่อไปที่ใคร หากติดต่อช่องทางหนึ่งไม่ได้ สามารถติดต่อช่องทางอื่นๆ ช่องทางไหนได้บ้าง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อพูดคุยซื้อ-ขายกับบริษัท ครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ คือ Visual Studio Code เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ ในการใช้ Next.JS(Node.JS) และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript

คำสำคัญ: เว็บไซต์แนะนำบริษัท, วี เอาท์ลุค โซลูชั่น, พัฒนาซอฟต์แวร์


Abstract

V Outlook Solution Company Limited is a company selling computer equipment, ready-made software, install and design computer systems, develop software (websites, mobile apps, windows applications), install and design data center rooms, server rooms, and computer network systems and computer network management services. They provide services to both private and government customers. There is an issue in communicating between customers and the company, concerning who should be the customers contact? The purpose of developing the website is to facilitate contact and discuss buying and selling with the company. The author took this matter and developed the website using the Visual Studio Code, which is a tool for developing website pages using Next.JS and programming with JavaScript.

คำสำคัญ: company introduction website, V Outlook Solutions, develop software


อาจารย์ศรัญธร มั่งมี – Miss Saranthon Maungmee, บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) – B.B.A. (Digital Business), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business Administration Program in Digital Business, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 54
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print