บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับฝ่ายศิลป์ ของบริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “School Tales” (2559)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับฝ่ายศิลป์ ของบริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “School Tales” (2559)
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับฝ่ายศิลป์ ของบริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำกัด  กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “School Tales” (2559)

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Assistant Art Director’s Role of Five Star Productions Limited case study film School Tales“(2016)

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวกนิษฐา  พงษ์สุระ       5604600031

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 79
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code