บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับภาพ ของบริษัทวิวไวด์ จำกัด : กรณีศึกษา “งานโฆษณา Secret me”(2559)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับภาพ ของบริษัทวิวไวด์ จำกัด : กรณีศึกษา “งานโฆษณา Secret me”(2559)
Estimated reading time: 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับภาพของบริษัทวิวไวด์ จำกัด : กรณีศึกษา “งานโฆษณา Secret me”(2559) 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Role of Assistant Director of Photography of View wide Co., Ltd: Case study “Advertising Secret me” (2016)                                                                                                                                                            

รายชื่อนักศึกษา

นายศุภกฤษณ์ หนูนาค  5604600228

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35