การเขียนบทการ์ตูนสั้นและการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละคร เรื่อง “Sly cat” ออกอากาศในรายการAnimation Club ช่อง Thai PBS

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเขียนบทการ์ตูนสั้นและการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละคร เรื่อง “Sly cat” ออกอากาศในรายการAnimation Club ช่อง Thai PBS
Estimated reading time: < 1 min
In this article
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การเขียนบทการ์ตูนสั้นและการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละคร  เรื่อง “Sly cat” ออกอากาศในรายการAnimation Club ช่อง Thai PBS

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Writing this short animation story and creating the characters is to produce the programme Sly Cat for the Animation Club program of Thai PBS channel.
รายชื่อนักศึกษา

นางสาวสุภาพร      ทองจันทร์                   5604640020

นายจิรายุ    จันทราสกาวงศ์                        5604640117

นายปิยนันท์      อำพลจันทร์                       5604640073

อาจารย์ที่ปรึกษา      อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
ภาควิชา

สื่อดิจิทัล

 

คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 403
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code