การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกินปูดูทะเลกรุงเทพครั้งที่13”ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม2

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกินปูดูทะเลกรุงเทพครั้งที่13”ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม2
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกินปูดูทะเลกรุงเทพครั้งที่13”ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม2

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The special event for public relations Eat Crabs The sea view of Bangkok The 13 of centralplaza rama2

รายชื่อนักศึกษา

นาย วรวิทย์ ภิญโญล้ำเลิศ 5414600011

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 52