ทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก

Last modified: August 26, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก
The Democratic Monarchy Political Attitudes of Army Non-Commissioned Officer School Students
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ร้อยตรี ธวัช ไชยสิทธิ์
2nd LT. Thawat Chaiyasit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิดาภา ถิรศิริกุล
Assistant Professor Dr.Jidapa Thirasirikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master Degree of Political Science (Government)
สาขาวิชา:
Major:
รัฐศาสตร์
Political Science (Government)
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL: Published /แหล่งเผยแพร่ผลงาน แหล่งเผยแพร่ผลงาน
วารสารมหาวิทยาลัยมหาราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

การอ้างอิง|Citatation

ธวัช ไชยสิทธิ์. (2566). ทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก. (การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Chaiyasit T. (2023). The democratic monarchy political attitudes of Army Non-Commissioned Officer School Students. (Master’s independent study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา ระดับทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก 3) เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะให้การส่งเสริมทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก อายุ 18-25 ปี จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบกอยู่ในระดับมาก 2)   ปัจจัยบทบาทด้านกลุ่มเพื่อน บทบาทด้านครอบครัว และบทบาทด้านสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินในทัศคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และ 3) ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ได้แก่ ในการส่งเสริมทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภาครัฐจำเป็นต้องมีการปลูกฝังในทุกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ ควรส่งเสริมการสร้างทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านสื่อสังคมออนไลน์และผ่านสื่อมวลชน

คำสำคัญ: ทัศนคติการเมือง, ระบอบประชาธิปไตย, นักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก


Abstract

The purposes of this study were: 1) to study the level of the democratic monarchy political attitudes of Army Non-Commissoned Officer School students; 2) to study factors affecting the democratic monarchy political attitudes of Army Non-Commissoned Officer School students; 3) to develop recommendations for promoting the democratic monarchy political attitudes of Army Non-Commissoned Officer School students. The study was a quantitative research ,using questionnaires as a tool for collecting information from samples of 400 Army Non-Commissoned Officer School Students at the age of 18-25 years old.

The research found: 1) The level of the democratic monarchy political attitudes of Army Non-Commissoned Officer School students was at a high level; 2) Peer group role, family role, and media role had a positive relationship on the level of the democratic monarchy political attitudes of Army Non-Commissoned Officer School students at the level of 0.05, which was not in accordance with the hypothesis; 3) Research suggestions promoting the level of the democratic monarchy political attitudes of Army Non-Commissoned Officer School students were that the related public agency should continuously instill in every level of education, and the government should promote political attitude building in a democratic monarchy through social media and through the mass media.

Keywords: political attitudes, democratic monarchy, Army Non-Commissoned Officer School, student.


ทัศนคติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก | The Democratic Monarchy Political Attitudes of Army Non-Commissioned Officer School Students

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม | Master of Political Science (Government), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code