การพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลในประเทศไทย

Last modified: March 29, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลในประเทศไทย
The Development of Quality Accounting Firms to Digital Accounting Firms in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปรัชญา วงศ์วารี
Mr. Prachya Wongwaree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.บุรินทร์ สันติสาส์น, ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
Dr. Burin Santisarn, Asst. Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
Published/แหล่งเผยแพร่:
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu/issue/view/17391
ปรัชญา วงศ์วารี. การพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566).

การอ้างอิง|Citation

ปรัชญา วงศ์วารี. (2566). การพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Wongwaree P. (2023). The development of quality accounting firms to digital accounting firms in Thailand. (Doctoral dissertation). Bangkok: Doctor of Philosophy in Management, Siam University.


บทคัดย่อ

     การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าการพัฒนางานบริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพให้เป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลนั้นยังไม่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้บริการและระบบการจัดการงานแบบดิจิทัลยังไม่มีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเล็งเห็นว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพจำเป็นต้องได้รับการยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้บริการและเพื่อให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงมาตรฐานการบริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย องค์ประกอบของการพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่สำรวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในฐานะตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการและผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 18 ท่าน ผลการศึกษาพบว่ามาตรฐานการบัญชีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญในงานบริการบัญชี องค์ประกอบของการพัฒนาเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลสามารถแบ่งได้เป็น 3 มิติ คือ 1. มิติการจัดการสิ่งแวดล้อมดิจิทัล 2. มิติการจัดการองค์การ และ 3. มิติหลักเกณฑ์การรับรองและการพัฒนา นอกจากนี้ได้พบว่าการใช้เทคโนโลยีในงานบริการบัญชีไม่เพียงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสำนักงานบัญชี แต่ยังเพิ่มคุณค่านักบัญชีในฐานะผู้สนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหารด้วย

คำสำคัญ: การพัฒนาองค์การ, ความสามารถในการแข่งขัน, สำนักงานบัญชีดิจิทัล


Abstract

Business operations frequently use technology to analyze business data and increase competitiveness. The Department of Business Development, Ministry of Commerce (DBD), found that the service development of quality accounting firms to become digital accounting firms was still inconsistent with client behavior and the digital system was merely ineffective. DBD saw that quality accounting firms needed to upgrade their technology potential of quality accounting firms to serve better client behavior and become digital accounting firms. This research aimed to study the service standards of quality accounting firms in Thailand, to study Elements of development, and to provide development guidelines for digital accounting firms. The study used qualitative research to seek the opinions of 18 government agencies, academicians, and accounting office operators with a structured interview form. The results of the study revealed that accounting standards and technology applications were important foundations for accounting services. The Elements used to develop a digital accounting firm can be divided into 3 dimensions: 1. Digitally Environmental management; 2. Organizational management; and 3. Certification and development criteria. In addition, it was found that the use of technology in accounting services not only increased the competitiveness of accounting firms but also added value to accountants as information advocates for executives.

Keywords:  organization development, competitiveness, digital accounting firm.


The Development of Quality Accounting Firms to Digital Accounting Firms in Thailand

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 449
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print