Tags: Thesis 2022
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารสินค้าโดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ

นวศิลป์ อินทวงษ์. (2566). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารสินค้าโดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์ระบบนำฝากเงิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ

กมลมาศ ศิริสงค์. (2566). การวิเคราะห์ระบบนำฝากเงิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและการป้องกันการทุจริต โดยเหมืองกระบวนการ

ปิยะพล ฉัตรสุริยาวงศ์. (2566). วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตและการป้องกันการทุจริต โดยเหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

การหาส่วนผสมของทรายแบบหล่อที่เหมาะสม: กรณีศึกษาโรงงานหล่อโลหะตัวอย่าง

สุรพงศ์ คชพงศ์. (2565). การหาส่วนผสมของทรายแบบหล่อที่เหมาะสม: กรณีศึกษาโรงงานหล่อโลหะตัวอย่าง. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.