แนวทางพัฒนาในการดำเนินการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา The Development of US Visa Application Guideline

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แนวทางพัฒนาในการดำเนินการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา The Development of US Visa Application Guideline
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  แนวทางพัฒนาในการดำเนินการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Development of US Visa Application Guideline

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.เปรมปวีร์ พูศิริกูลรัตน์
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว ณิชากร วงษ์ทวีทรัพย์ 5604400031
นางสาว อริศรา รุจิไชยวัฒน์ 5604400307
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 109
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code