ผลการใช้นวัตกรรมนุ่มนิ่มอโรมาคลายเครียดสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: July 27, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: ผลการใช้นวัตกรรมนุ่มนิ่มอโรมาคลายเครียดสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม
Research Article: The Result of Using Aroma Soft Doll Innovation to Relieve Stress for Nursing Students at Siam University
ผู้เขียน/Author: สุกฤตา ตะการีย์, พิชาภรณ์ จันทนกุล, อรทิพา ส่องศิริ, ธัญลักษณ์วดี ก้อนทองถม และธัญญลักษณ์ ดีชาติธนากุล | Sukrita Takaree, Pichaporn Janthanakul, Orntipa Songsiri, Thanyalakwadee Kontongthom and Thanyaluk Deechatthanakun
Email: sukrita.tak@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 24 ฉบับที่ 46 มกราคม- มิถุนายน พ.ศ. 2566 หน้า 69-82 | Journal of Nursing Siam University Vol. 24 No. 46 January-June 2023 p.69-82

การอ้างอิง|Citation

สุกฤตา ตะการีย์, พิชาภรณ์ จันทนกุล, อรทิพา ส่องศิริ, ธัญลักษณ์วดี ก้อนทองถม และธัญญลักษณ์ ดีชาติธนากุล. (2566). ผลการใช้นวัตกรรมนุ่มนิ่มอโรมาคลายเครียดสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 24(46), 69-82.

Takaree S., Janthanakul P., Songsiri O., Kontongthom T., & Deechatthanakun T. (2023). The result of using aroma soft doll innovation to relieve stress for nursing students at Siam University. Journal of Nursing Siam University, 24(46), 69-82.


บทคัดย่อ

     การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมนุ่มนิ่มอโรมาคลายเครียด ในกลุ่มนักศึกษาที่มีความเครียดในระดับปานกลาง-เครียดสูง จำนวน 215 ราย ดำเนินการวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 108 ราย และกลุ่มควบคุม 107 ราย ดำเนินการทดลอง 4 สัปดาห์ ในเดือน กรกฎาคม -ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี Selye (1976) เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ นวัตกรรมนุ่มนิ่มที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต (SPST-20) แบบสอบถามการใช้นวัตกรรมนุ่มนิ่มอโรมา และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมนุ่มนิ่มอโรมา มีค่าความตรง 0.85, 0.83, 0.86 และ 0.83 มีค่าความเที่ยง 0.85, 0.78, 0.71, และ0.67 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลการทดลองใช้สถิติ t-test และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

     ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการใช้นวัตกรรมนุ่มนิ่มอโรมา กลุ่มทดลองมีระดับความเครียดลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) คือปัจจัยด้านครอบครัว รองลงมา คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเรียนด้านทฤษฎี และด้านสัมพันธภาพ (p < 0.05)

คำสำคัญ: นวัตกรรมนุ่มนิ่มอโรมา, นักศึกษาพยาบาลศาสตร์, คลายเครียด


ABSTRACT

The quasi-experimental research the objective was to study the effect of using The Result of using Aroma soft doll innovation to relieve stress for nursing students. In a group of 215 moderately stressed-highly stressed students, a controlled study was conducted. Measure the results before and after the experiment. It was divided into 108 experimental groups and 107 control groups. The experiment was conducted for 4 weeks in July-December 2022. Selye theory (1976) was applied as a research conceptual framework. The instruments used in the experiment were Aroma soft doll innovation developed by the researcher tools used to collect data consisted of a stress assessment form of the Department of Mental Health (SPST-20), a questionnaire on the use of Aroma soft doll innovation and the satisfaction questionnaire on the use of Aroma soft doll innovation had a validity of 0.85, 0.83, 0.86 and 0.83 with a reliability of 0.85, 0.78, 0.71, and 0.67, respectively. Descriptive data were analyzed using percentage, mean, and statistics. Standard deviation the results were compared with the t-test and the correlation was analyzed using Pearson’s correlation coefficient.

The results showed that: The Result of using Aroma soft doll innovation to relieve stress for nursing students of the experimental group was significantly lower than the control group at 0.05. Factors that affected the stress of nursing students with statistical significance (p < 0.01) were family factors followed by economic factors theoretical study and relationship (p < 0.05).

Keywords: Aroma soft doll innovation, Nursing students, Relieve stress.


ผลการใช้นวัตกรรมนุ่มนิ่มอโรมาคลายเครียดสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสยาม|The Result of Using Aroma Soft Doll Innovation to Relieve Stress for Nursing Students at Siam University

Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 582
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code