การใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ

Last modified: March 12, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
The Use of Customers’ Deposit Account Service of Thanachart Bank, The Mall Tapha Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกุลยานันท์ โชติช่วง
Miss Kunlayana Chotchoung
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินและการธนาคาร
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

กุลยานันท์ โชติช่วง. (2560). การใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


การใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ|The Use of Customers’ Deposit Account Service of Thanachart Bank, The Mall Tapha Branch

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 86
Previous: ปัจจัยการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน
Next: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก