ปัจจัยการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน

Last modified: August 30, 2020
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน
Investment Factors Influencing Buying Decision Government Savings Bank’s Lottery at Government Savings Bank at Phaholyothin Office
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเมธินุช พึ่งเพาะปลูก
Ms. Metinuch Peungpohplook
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการเงินและการธนาคาร
Finance and Banking Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

เมธินุช พึ่งเพาะปลูก. (2560). ปัจจัยการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


ปัจจัยการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน | Investment Factors Influencing Buying Decision Government Savings Bank’s Lottery at Government Savings Bank at Phaholyothin Office

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 147
Previous: ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อทาวน์โฮมในจังหวัดนนทบุรี
Next: การใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ