ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทสินค้า TOTO Thailand ของบริษัท โอบีวัน พลัส จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทสินค้า TOTO Thailand ของบริษัท โอบีวัน พลัส จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทสินค้า TOTO Thailand ของบริษัท โอบีวัน พลัส จำกัด 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The process of event setting to promote TOTO Thailand by

 OB1 Plus company

รายชื่อนักศึกษา  

นางสาวทัศนี  ตาลวิลาส  5604600237

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 113