ระบบทัชบอร์ด กระดานนับรอบและจับเวลาสำหรับกีฬาว่ายน้ำ โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

Last modified: June 21, 2019
You are here:
  • KB Home
  • -ประเภทของโครงการ | Project Type
  • ระบบทัชบอร์ด กระดานนับรอบและจับเวลาสำหรับกีฬาว่ายน้ำ โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์: ระบบทัชบอร์ด กระดานนับรอบและจับเวลาสำหรับกีฬาว่ายน้ำ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Touch Board, Counting and Timer Board use for swimming. Develop with Internet of Things Technology
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรวัฒน์ นาคสุทธิ 5404800042
Mr. Worawat Naksutti
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไพรัตน์ ชัยชนะดี
Mr. Pairat Chaicharnadee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

วรวัฒน์ นาคสุทธิ. (2561). ระบบทัชบอร์ด กระดานนับรอบและจับเวลาสำหรับกีฬาว่ายน้ำ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การแข่งขันว่ายน้ำอย่างเป็นทางการ จะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ช่วยในการจับเวลาที่แม่นยำ โดยใช้กระดานที่มีการตรวจจับการสัมผัสที่เรียกว่า ทัช บอร์ด (Touch Board) ซึ่งมีความจำเป็นต่อการแข่งขันคือ จับเวลาของนักกีฬาขณะแข่งขันในแต่ละครั้ง ที่มีการสัมผัสขอบสระ ในการแข่งขัน รายการใหญ่ แผ่นตรวจจับยิ่งมีความทันสมัย โดยสามารถตรวจว่าสัมผัสพร้อมกันกี่จุด ซึ่งจะสามารถช่วยตรวจสอบกติกาการแข่งขันได้ แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อจะนำอุปกรณ์ในลักษณะนี้ที่ทำงานเหมือนกับการแข่งขัน มาใช้ในการฝึกซ้อม เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีใช้โดยทั่วไป เพราะอุปกรณ์ เหล่านี้ ราคาแพง มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนยากต่อการติดตั้ง มีน้ำหนักค่อนข้างหนักและขนาด ใหญ่ไม่สะดวกในการหยิบใช้เป็นประจำ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์เคลื่อนที่ หรือพกพา มีความทันสมัยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยการนำสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ์เคลื่อนที่สมัยนี้ ผู้จัดทำจึงมองเห็นความเป็นไปได้จากการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้พัฒนาอุปกรณ์ที่ทำงานเช่นเดียวกับทัช บอร์ด (Touch Board) โดยแบ่งส่วนการทำงานเป็นเว็บเอปพลิเคชั่น (Web Application) เป็นส่วนแสดงผลเพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ทัชบอร์ด (Touch Board) ที่เชื่อมต่อกับเว็บเอปพลิเคชั่นดว้ยสัญญาณ WIFI และส่วนของอุปกรณ์ทัชบอร์ด (Touch Board) สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้แหล่งพลังงานจากแบตตารี่สำรองที่สามารถเพิ่มพลังงานวิธีเดียวกันกับการเพิ่มพลังงานแบตตารี่ในอุปกรณ์ไร้สายทั่วไป

 

คำสำคัญ: ทัชบอร์ด, นับรอบการว่ายน้ำ


Abstract

In swimming competition, there are devices to help in precise timing and using a board with touch detection, called touch board or touch pad. Touch boards are necessary for competition  Timers, whenever a swimmer touches the edge of the pool during each race. In the big competition, detector plates are more accurate, which can be checked for many touches simultaneously to verify the competition rules. On the other hand, when they use this kind of device to work like a competition, but for training. Overall, they are not generally used because these devices are expensive, have complex computer systems that are difficult to install, relatively heavy in weight and large in size, and not easy to use regularly. Nowadays, technology of portable electronic devices is up to date, people can be easily connected each other. Today Wi-Fi signals are a basic feature of mobile devices. As I am a developer, I see the possibility of using these technologies to develop devices that work as touch boards. The one part of Wi-Fi touch board system is developed into a web application, working with touch board devices and connects to the web application with Wi-Fi signal. Touch board devices can be moved using electric power from  portable batteries and mobile charger.

 

Keywords:  Touch Board , Timer board, swimming timer, Portable electronic device


 

ระบบทัชบอร์ด กระดานนับรอบและจับเวลาสำหรับกีฬาว่ายน้ำ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง / Touch Board, Counting and Timer Board use for swimming. Develop with Internet of Things Technology   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 948
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print