ข้นัตอนการทำโฆษณาผลิตภัณฑ์ Trusty Buy โดยบริษัทประกิตแอดเวอร์ไทซิ่งจำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ข้นัตอนการทำโฆษณาผลิตภัณฑ์ Trusty Buy โดยบริษัทประกิตแอดเวอร์ไทซิ่งจำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ข้นัตอนการท าโฆษณาผลติภณัฑ์ Trusty Buy  โดย บริษทั ประกติแอดเวอร์ไทซิ่ง จา กดั

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

“The Trusty Buy Advertising Process by Prakit Advertising Co., Ltd.”

รายชื่อนักศึกษา

นายภานุเดช ไชยโคตร์ รหัสนักศึกษา 5704600151
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print