ขั้นตอนการสร้างภาพ vector เพื่อสื่อโฆษณาของบริษัท WP creation group

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการสร้างภาพ vector เพื่อสื่อโฆษณาของบริษัท WP creation group
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ขั้นตอนการสร้างภาพ vector เพื่อสื่อโฆษณาของบริษัท WP creation group
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        How to create the vector graphic for WP creation group
รายชื่อนักศึกษา  นางสาว กุลธิดา  เลิศสถิตตระกุล  5604600126
ภาควิชา  การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

link

link

link

link

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 41
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code